Rate this post

Dù là chủ tiệm, nhân viên, hay người thuê quầy hàng (thầu độc lập), thì quý vị cần biết về trách nhiệm đóng thuế liên bang, bao gồm cách khai lợi tức và tiền tip quý vị được khách cho. Hình thức kinh doanh thông thường nhất là chủ nhân duy nhất, đối tác, và công ty.

Hình thức kinh doanh sẽ cho biết mẫu bản khai thuế lợi tức nào quý vị phải nộp. Ấn Bản 583, Starting a Business and Keeping Records (Khởi Đầu Kinh Doanh và Lưu Giữ Sổ Sách), có miễn phí từ IRS, có thể giúp quý vị quyết định. Mục đích của ấn bản này là để trình bày một số trách nhiệm khai thuế liên bang mà chủ nhân và nhân viên phải giải quyết hàng ngày.

Chủ tiệm

Là chủ tiệm, quý vị có thể sắp xếp doanh nghiệp của mình theo nhiều hình thức khác nhau. Quý vị có thể kinh doanh với tư cách là chủ nhân duy nhất, đối tác, hay công ty. Quý vị có thể thuê nhân viên để làm việc hay kinh doanh mà không cần có nhân viên. Một hình thức khác là cho người khác là doanh nghiệp độc lập thuê chỗ. Hình thức này thường được gọi là người thuê quầy và sẽ được trình bày sau trong ấn bản này.

chỉ dẫn đóng thuế ngành thẩm mỹ
Chủ tiệm có thể sắp xếp doanh nghiệp theo nhiều hình thức khác nhau

Bất kể quý vị chọn hình thức kinh doanh nào; những nguyên tắc căn bản vẫn không thay đổi. Lợi tức từ quá trình kinh doanh của quý vị là lợi tức chịu thuế và phải được khai trên mẫu bản khai thuế lợi tức thích hợp.

Nếu quý vị kinh doanh không thuê nhân viên mà chỉ có quý vị là người làm duy nhất thì trách nhiệm khai thuế lợi tức liên bang sẽ được giới hạn trong việc báo cao lợi tức có được (bao gồm lợi tức từ tiền tip) và những chi phí trên mẫu khai thuế thích hợp. Thí dụ, chủ nhân duy nhất sẽ đệ trình Mẫu 1040, dùng Schedule C để khai lợi tức kinh doanh và các chi phí và Schedule SE để khai thuế Tư Doanh.

Một khi muốn thuê nhân viên thì quý vị phải xác định xem họ làm nhân viên hay sẽ điều hành doanh nghiệp độc lập (người thuê quầy).

Ai là nhân viên?

Chỉ cần nêu rõ nhân viên là người làm việc dưới sự quản lý và hướng dẫn của người khác. Điều quan trọng cần nhớ rằng, là nhân viên, quý vị không cần phải quản lý nhân viên vào mọi lúc, quý vị chỉ cần có quyền quản lý. Câu hỏi sau đây rất hữu ích khi muốn xem một người nào đó có phải là nhân viên hay nhà thầu độc lập không:

 • Là chủ nhân, quý vị có định ra giờ mở cửa tiệm không?
 • Ai lấy quyết định người nào phải làm theo ca nào?
 • Nhân viên có mua tiếp liệu bằng tiền riêng của mình không?
 • Ai quyết định giá tính cho khách?
 • Nhân viên có lấy buổi hẹn riêng với khách của họ không?
 • Ai chịu trách nhiệm trả chi phí, như bảo hiểm, quảng cáo, v.v…?

Những câu hỏi này chưa phải là tất cả, nhưng cho biết rõ quý vị có phải là chủ nhân của họ hay không. Nếu quý vị đưa ra nhiều chỉ dẫn về cách thức, khi nào, hoặc nơi để làm việc và nơi mua tiếp liệu, thì chắc hẵn quý vị là chủ nhân và người làm chính là nhân viên của quý vị.

Có thể bạn quan tâm:  Top 12 thương hiệu thực phẩm và đồ uống của người Việt nên thử ở Mỹ

Trách Nhiệm Khai Thuế của Chủ Tiệm/Chủ Nhân

Là chủ nhân, luật thuế liên bang đòi hỏi quý vị phải khấu trừ thuế từ phiếu lương của nhân viên mình. Tùy theo mức lương, quý vị phải trích một số tiền từ phiếu lương của nhân viên để nộp thuế lợi tức liên bang, thuế an sinh xã hội, và thuế Medicare. Sau đó quý vị phải trả phần của chủ nhân cho thuế an sinh xã hội và Medicare. Phần này, tức là phần chia sẻ của quý vị, sẽ không được khấu trừ từ nhân viên. Quý vị cũng phải đóng thuế thất nghiệp (FUTA) trên mức lương này. Ngoài việc khai tất cả lợi tức chịu thuế trên mẫu khai thuế lợi tức thích hợp, quý vị còn phải cấp Mẫu W-2, Wage and Tax Statement (Tuyên Bố về Lương và Thuế).

chỉ dẫn đóng thuế ngành thẩm mỹ
Trách Nhiệm Khai Thuế của Chủ Tiệm/Chủ Nhân

Tiền lương đã trả, cùng với tiền thuế khấu trừ, sẽ được báo cáo hàng tam cá nguyệt bằng cách nộp Mẫu 941, Employer’s QUARTERLY Federal Tax Return (Bản Khai Thuế Liên Bang TAM CÁ NGUYỆT của Chủ Nhân). Quý vị cũng phải nộp mẫu thường niên để đóng thuế thất nghiệp liên bang. Quý vị cần nộp Mẫu 940, Employer’s Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return (Bản Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang Hàng Năm (Federal Unemployment, hay FUTA) của Chủ Nhân. Mẫu W-2 sẽ được cấp cho nhân viên sau khi hết niên lịch, nhưng không trễ hơn ngày 31 tháng Giêng.

Muốn biết thêm thông tin về thuế trên lương bổng, xem Ấn Bản 15 (Thông Tư E), Employer’s Tax Guide (Hướng Dẫn Thuế cho Chủ Nhân) mà quý vị có thể tải về tại www.irs.gov/businesses và bấm vào kết nối Employment Taxes (Thuế Việc Làm).

Người Thuê Quầy

Người thuê quầy là người thuê chỗ của doanh nghiệp hiện hànhkinh doanh như nhà thầu độc lập. Là người thuê quầy, hay nhà thầu độc lập, quý vị có trách nhiệm giữ sổ sách và nộp bản khai thuế và đóng thuế liên quan đến doanh nghiệp của mình đúng hạn.

Những yếu tố cho thấy quý vị là nhà thầu độc lập bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Có chìa khóa vào tiệm
 • Định giờ giấc riêng của mình
 • Mua sản phẩm của riêng mình
 • Có số điện thoại và tên doanh nghiệp riêng
 • Định ra giá tính cho khách

Nếu không có những yếu tố này, thì quý vị có thể là nhân viên của doanh nghiệp cho quý vị thuê chỗ.

Nếu có những yếu tố trên, thì với tư cách là nhà thầu độc lập, quý vị phải đóng thuế liên bang. Trách nhiệm đóng thuế của quý vị bao gồm:

 • Khai tất cả các nguồn lợi tức (bao gồm tiền tip) trên mẫu khai thuế lợi tức thích hợp, như Mẫu 1040, sử dụng Schedule C hay Schedule C-EZ. Báo cáo Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare trên Schedule SE.
 • Là người thuê quầy, quý vị phải điền vào Mẫu 1099-MISC cho doanh nghiệp thuê trả hơn $600 trở lên mỗi năm đối với chủ cho thuê không phải công ty.
 • Đưa Mẫu 1099 MISC hay W-2 cho nhân viên mà quý vị thuê hay tuyển dụng.

Là người thuê quầy, hoặc là thầu độc lập, quý vị cần ước tính tiền thuế trong năm để trang trải cho trách nhiệm đóng thuế của mình. Đó là bởi vì với tư cách là người thuê quầy (nhà thầu độc lập), thì doanh nghiệp sẽ không khấu lưu thuế từ tiền trả của quý vị. Thuế ước tính là phương pháp dùng để trả thuế trên lợi tức không bị khấu lưu, như lợi tức từ việc tư doanh mà quý vị có với tư cách là người thuê quầy.

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp những yếu kém về quản lý và điều hành trong ngành nail

Tiền trả thuế ước tính sẽ được tính mỗi tam cá nguyệt dùng Mẫu 1040- ES, Estimated Tax for Individuals (Thuế Ước Tính cho Cá Nhân). Muốn biết thêm thông tin về khấu lưu thuế và thuế ước tính, xem Ấn Bản 505, Tax Withholding and Estimated Tax (Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính).

Nếu quý vị thuê người khác làm việc cho mình thì những người này là nhân viên của quý vị. Là người thuê quầy, quý vị có thể thuê người khác làm việc cho mình với tư cách là nhân viên của quý vị. Nếu doanh nghiệp của quý vị có nhân viên thì quý vị sẽ phải khấu trừ thuế an sinh xã hội, Medicare và thuế lợi tức liên bang từ lương của họ. Điều này đòi hỏi hàng tam cá nguyệt, quý vị phải nộp Mẫu 941, và Mẫu 940 thường niên. Quý vị cũng phải nộp Mẫu W-2 cho từng nhân viên làm việc cho quý vị trong suốt năm.

Trách Nhiệm về Lợi Tức từ Tiền Tip cho Chủ Nhân hay Người Thuê Quầy

Tiền tip được coi là lợi tức chịu thuế và phải chịu thuế lợi tức liên bang. Tiền tip mà nhân viên được khách cho thường phải bị khấu lưu. Nhân viên phải khai tiền tip họ nhận cho quý vị vào ngày thứ 10 trong tháng sau tháng nhận tiền tip. Bản khai thuế phải bao gồm tiền tip khách cho nhân viên, là tiền tip thêm vào phiếu tính tiền hay phiếu thẻ ghi nợ và tiền tip mà nhân viên được khách cho trực tiếp.

chỉ dẫn đóng thuế ngành thẩm mỹ
Trách Nhiệm về Lợi Tức từ Tiền Tip cho Chủ Nhân hay Người Thuê Quầy

Quý vị phải thâu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội của nhân viên, và thuế Medicare trên tiền tip của nhân viên. Muốn biết thêm thông tin về cách tính thuế trên tiền tip, xem Ấn Bản 15, Thông Tư E – Employer’s Tax Guide (Hướng Dẫn Thuế của Chủ Nhân), có miễn phí từ IRS.

Luật pháp đòi hỏi nhân viên phải ghi chép hàng ngày tất cả tiền tip của khách cho. IRS cung cấp miễn phí Ấn Bản 1244, Employee’s Daily Record of Tips and Report to Employer (Ghi Chép Hàng Ngày của Nhân Viên và Báo Cáo cho Chủ Nhân), nhân viên có thể dùng để ghi chép tiền tip hàng ngày. Ấn Bản 1244 bao gồm Mẫu 4070, Employee’s Report of Tips to Employer (Báo Cáo Tiền Tip cho Chủ Nhân của Nhân Viên) và Mẫu 4070A, Employee’s Daily Record of Tips (Ghi Chép Tiền Tip Hàng Ngày của Nhân Viên).

Nếu quý vị kinh doanh riêng với tư cách là chủ nhân duy nhất hay người thuê quầy, thì phải báo cáo bất cứ tiền tip nào có được trong lúc kinh doanh trong phiếu tính tiền tổng cộng, và sau đó khai trên mẫu thuế lợi tức thích hợp.

Xem Ấn Bản 531, Reporting Tip Income (Báo Cáo Lợi Tức từ Tiền Tip), để biết thêm thông tin về khai lợi tức từ tiền tip.

Trách Nhiệm Báo Cáo Tiền Tip của Nhân Viên

Tất cả tiền tip quý vị nhận là lợi tức và phải chịu thuế lợi tức liên bang. Quý vị phải tính tất cả tiền tip được khách cho trực tiếp vào tổng lợi tức, tiền tip mà chủ nhân trả cho quý vị, và phần chia sẻ về bất cứ tiền tip nào quý vị có được theo thỏa thuận chia tiền tip hay gộp chung tiền tip.

Quý vị có thể dùng Mẫu 4070A, Employee’s Daily Record of Tips (Ghi Chép Tiền Tip Hàng Ngày của Nhân Viên) để ghi chép tiền tip, hay bất cứ sổ sách nào mà quý vị muốn. Quý vị cũng có thể giữ các bản sao của giấy tờ thể hiện tiền tip, như phiếu tính tiền khách và phiếu thẻ tín dụng. Ấn Bản 1244 bao gồm Mẫu 4070, Employee’s Report of Tips to Employer (Báo Cáo Tiền Tip cho Chủ Nhân của Nhân Viên) và Mẫu 4070A, Employee’s Daily Record of Tips (Ghi Chép Tiền Tip Hàng Ngày của Nhân Viên) có miễn phí tại IRS. Quý vị có thể dùng hệ thống điện tử do chủ nhân cung cấp để ghi tiền tip hàng ngày. Nếu vậy, quý vị phải nhận và giữ một bản của tài liệu này.

Có thể bạn quan tâm:  Hướng dẫn chi tiết cách làm đơn DS-260 xin visa định cư Mỹ

Xác Định Mức Tiền Tip và Chương Trình Giáo Dục (Rate Determination and Education Program, hay TRD/EP)

Chủ nhân có thể tham gia vào chương trình Xác Định Mức Tiền Tip và Giáo Dục. Chương trình gồm có các thỏa thuận tự nguyện khác nhau cho những ngành đặc trưng có cho tiền tip theo phong tục. Có một chương trình đặc biệt dành cho ngành này. Cam Kết Báo Cáo Tiền Tip Theo Cách Khác (Tip Reporting Alternative Commitment, hay TRAC), có những đặc điểm riêng biệt cho ngành Thẩm Mỹ và Làm Tóc.

chỉ dẫn đóng thuế ngành thẩm mỹ
Xác Định Mức Tiền Tip và Chương Trình Giáo Dục (Rate Determination and Education Program, hay TRD/EP)

IRS đưa ra chương trình này để khuyến khích tuân hành tự nguyện việc báo cáo lợi tức từ tiền tip thông qua cách tiếp ngoại và giáo dục dùng những hành động thực thi là phương sách tối hậu.

Muốn biết thêm về chương trình thỏa thuận tự nguyện, truy cập mạng lưới irs. gov tại Hiểu Rõ Phân Khúc Thị Trường (Market Segment Understandings, hay MSU).

Quý vị có thể lấy bản sao của những mẫu và ấn bản nêu trong ấn bản này bằng cách tìm theo mẫu hay tựa đề dưới đây tại mạng lưới IRS: www.irs.gov.

Tham khảo

 • Mẫu 941: Employer’s QUARTERLY Federal Tax Return (Bản Khai Thuế Liên Bang HÀNG TAM CÁ NGUYỆT của Chủ Nhân)
 • Mẫu 940: Employer’s Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return (Bản Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang Hàng Năm của Chủ Nhân)
 • Mẫu 1040-ES: Estimated Tax for Individuals (Thuế Ước Tính cho Cá Nhân)
 • Ấn Bản 15: Thông Tư E – Employer’s Tax Guide (Hướng Dẫn Thuế của Chủ Nhân)
 • Ấn Bản 505: Tax Withholding and Estimated Tax (Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính)
 • Ấn Bản 531: Reporting Tip Income (Báo Cáo Lợi Tức từ Tiền Tip)
 • Ấn Bản 583: Starting a Business and Keeping Records (Khởi Sự Kinh Doanh và Giữ Sổ Sách)
 • Ấn Bản 1244: Employee’s Daily Record of Tips and Report to Employer (Ghi Chép Hàng Ngày về Tiền Tip và Báo Cáo cho Chủ Nhân của Nhân Viên)
 • Ấn Bản 1779: Independent Contractor or Employee (Nhà Thầu Độc Lập hay Nhân Viên)
 • Ấn Bản 3144: Tips on Tips/for Employees (Chỉ Dẫn về Tiền Tip/cho Nhân Viên)
 • Ấn Bản 3148: Tips on Tips/for Employees (Chỉ Dẫn về Tiền Tip/cho Chủ Nhân)

Dù quý vị chọn loại doanh nghiệp nào thì nhớ là phải tuân theo trách nhiệm đóng thuế theo luật pháp, và hưởng lợi từ việc đóng thuế này!

About Author
Vu Thanh Mai

Change the world by being yourself.

View All Articles

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Posts